Canis PP

Kód: 5144-010-000-00
Novinka Tip
Značka: CANIS
249 Kč / bal 205,79 Kč bez DPH
Dostupné (>400 bal)
Můžeme doručit do:
5.12.2022
Tablety dezinfikují a odstraňují usazeniny a pachy

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tablety dezinfikují a odstraňují usazeniny a pachy Výstražný symbol GHS: GHS05. Signální slovo: Nebezpečí. Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Požívejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení P302+350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/ obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Složení : Identifikační čísla Název látky Obsah v % hmotnosti směsi Klasifikace dle ES 1272/2008 Klasifikace dle směrnice 67/548/EHS ES: 932-051-8 Registrační číslo: 01-2119565112-48-xxxx Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný <30 Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam 1, H318   Xi; R 38, R 41   CAS:90622-77-8ES: 931-338-5 Registrační číslo: 01-2119489413-33-xxxx   Amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené.), N-hydroxyethyl <5 Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam 1, H318, Aquatic Chronic 2, H411   Xi; R 38, R 41 CAS:97489-15-1ES:307-055-2Registrační číslo01-2119489924-20-xxxx Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli <5 Acute Tox. 4, H 302, Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam 1, H318, Aquatic Chronic 3, H412 Xi; R 22, R 38, R 41

Doplňkové parametry

Kategorie: KOMPLETNÍ HYGIENA
Záruka: Záruka 2 roky
Váha: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: